Khôi phục các máy Nook về nguyên bản

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Sử dụng phương pháp boot 8 lần để đưa Nook về nguyên bản và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình.
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt