Khôi phục các máy Nook về nguyên bản

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Sử dụng phương pháp boot 8 lần để đưa Nook về nguyên bản và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình.

Đóng góp ý kiến