Hướng dẫn đưa Nook color về nguyên bản

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Sử dụng cách thức reboot 8 lần (Giữ nút nguồn liên tục để đưa máy về trạng thái khởi động lại sau 8 lần) để đưa Nook Color về nguyên bản và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình.